JUNDOKAN
  Top page
  Introduction
  Executives
  Gojuryu Karate-do
  History

   Overseas Dojo

  Declaration
  Disclaimer
  Announcement
 
JUNDOKAN
  Executives

 

Okinawa Goju-Ryu Karatedo So-Honbu JUNDOKAN

 

-Management System-

 

 
 Kancho Yoshihiro Miyazato
 Saiko Komon Tetsunosuke Yasuda
 Komon Atsumi Iida
Michael Mancuso
Shinko Gima
Takeichi Sakima
 Chief director Tetsu Gima
 Permanent director Tsuneo Kinjo
Kazuya Higa
Hisao Sunagawa
 Director Minoru Kinjo
Isao Akamine
Satoshi Taba
Hiroshi Hirayama
 Secretary general Kazuya Higa
 Vice-Secretary general Hiroshi Hirayama
North American area
Director
Michael Mancuso
Chuck Merriman
Yurio Nakada

  

 


page top